Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου και με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούνται από πλημμυρικά φαινόμενα, η Διεύθυνση Τεχνικών έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Καθαρισμός Κρεμαστενού και Πέρα ποταμού, Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού 59.274,19 €, το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το έργο αφορά στη εκτέλεση εργασιών για τον καθαρισμό της κοίτης των χειμάρρων από την αυτοφυή βλάστηση.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 27/03/2018 και ώρα 10:00 πμ, στην έδρα της Διεύθυνση Τεχνικών έργων Δωδεκανήσου, Πλατεία Ελευθερίας, στη Ρόδο. Την ίδια μέρα και μετά το πέρας της παραπάνω ώρας, θα γίνει και η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.