ΑρχικήΡόδοςΟικονομίαΝέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα κατάρτισης σε θέματα Τεχνικού Ασφαλείας

Νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα κατάρτισης σε θέματα Τεχνικού Ασφαλείας

Αλλάζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα κατάρτισης σε θέματα Τεχνικού Ασφαλείας, σύμφωνα με τις εγκυκλίους οικ.4800/173/13-02/2014 και οικ.6692/298/04/03/2014 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Με τη νέα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι/εργοδόδες θα πρέπει να συμπληρώνουν με πλήρη και ακριβή στοιχεία το νέο έντυπο της αίτησης, το οποίο θα πρέπει να κατατίθεται σε πρωτότυπη μορφή, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο.

•    Εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση όπου από την «σφραγίδα» της επιχείρησης προκύπτει άμεσα η ιδιότητα του εκπαιδευόμενου και συγκεκριμένα ότι ο εκπαιδευόμενος ο οποίος πρόκειται να επιμορφωθεί είναι ο εργοδότης, δεν απαιτείται η υποβολή κάποιου άλλου παραστατικού.
•    Για μη ατομική επιχείρηση υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το απαραίτητο παραστατικό με «επισήμανση» του μέρους του από το οποίο προκύπτει ότι ο εκπαιδευόμενος είναι εργοδότης  π.χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ/ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ/ ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΟΡΙΑΣ/ ΑΛΛΟ. Εάν η ιδιότητα του εργοδότη προκύπτει από βεβαίωση επιμελητηρίου, υποβάλλεται και ηλεκτρονικά το απαραίτητο παραστατικό με σχετική επισήμανση, αν απαιτείται.

Τα προγράμματα Τεχνικού Ασφαλείας Γ’ κατηγορίας που ήταν προγραμματισμένα για τον μήνα Μάρτιο 2014 μετατίθενται για τον Απρίλιο.

Επόμενες ημερομηνίες για παρακολούθηση του σεμιναρίου στη Ρόδο:
24-25-26-27 Απριλίου 2014

Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτά θα έχουν όσοι καταθέσουν το νέο έντυπο της αίτησης συνοδευόμενο από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και την προκαταβολή 50€, το αργότερο έως την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης με την προϋπόθεση της ανελλιπούς παρακολούθησής τους. Η κατάρτιση διαρκεί 10 ώρες, θα υλοποιηθεί σε 2 ημέρες (2 πεντάωρα) και έχει κόστος 70€.

Οι εγκύκλιοι και το νέο έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.detap.gr.

Επίσης, συνεχίζονται τα προγράμματα κατάρτισης με αντικείμενο «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων» με πιστοποίηση ΕΦΕΤ, σύμφωνα με την Υ.Α. 14708/2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1616/Β/17-8-07).
Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλους που είναι άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενοι  με το χειρισμό τροφίμων και πιο συγκεκριμένα: το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.
Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν από επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006 και να πάρουν το απαραίτητο πιστοποιητικό κατάρτισης του ΕΦΕΤ.
Η κατάρτιση διαρκεί 10 ώρες, θα υλοποιηθεί σε 2 ημέρες (2 πεντάωρα) και έχει κόστος 80€ (συμπεριλαμβανομένου του κόστους εξέτασης ΕΦΕΤ που είναι 30 €).

Επόμενες ημερομηνίες για παρακολούθηση του σεμιναρίου στη Ρόδο:
αρχές Μαΐου 2014
Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτά θα έχουν όσοι καταθέσουν την αίτηση και την προκαταβολή 50€, το αργότερο έως την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014.

Επόμενα τμήματα θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, μόνο εφόσον συγκεντρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων.

Πληροφορίες:
•    Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου – ΔΕΤΑΠ, Γρηγορίου Λαμπράκη 8, Ρόδος, τηλ: 2241044288
•    ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς, Πάρκο Ροδίνι, τηλ: 2241070615

Απάντηση

Σχετικά άρθρα

Πρόσφατα άρθρα