Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024
28.8 C
Rhodes
ΑρχικήΡόδοςΚοινωνία«ΝΑΥΣ – Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης...

«ΝΑΥΣ – Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας»

- Διαφήμιση -

Στην Λάρνακα βρέθηκε ο Πρόεδρος της Ενεργειακής Α.Ε. και Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Δια Βίου Μάθησης κ. Χρήστος Μπάρδος εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην ημερίδα της Πράξης ΝΑΥΣ.

Το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (ΕΙΠΛ) σε συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) διοργάνωσε στη Λάρνακα ημερίδα στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας», όπου Δικαιούχος είναι και η ΠΝΑΙ.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει επενδύσει στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Έχει αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία που τις παρέχονται, ώστε τα οφέλη για τα 48 νησιά που εποπτεύει να είναι εφαρμόσιμα και λειτουργικά. Για αυτό ακριβώς τον λόγο φιγουράρει στις πρώτες θέσεις απορρόφησης των Ευρωπαϊκών κονδυλίων. Για αυτό ακριβώς τον λόγο στηρίζει πρωτοποριακά έργα, όπως το Ναυς.

Η αξιοποίηση των ναυτιλιακών πληροφοριών για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της Κρουαζιέρας στους Ελληνικούς και Κυπριακούς λιμένες αποτελεί́ την αφετηρία της πράξης ΝΑΥΣ.

- Διαφήμιση -

Ο τομέας της κρουαζιέρας έχει δυναμική́ ανάπτυξη με θετική́ συμβολή́ σε εθνικό́/περιφερειακό́ επίπεδο. Στην Ελλάδα και την Κύπρο οι εμπλεκόμενοι φορείς παρουσιάζουν σημαντικές διμερής επαφές κρίσιμες για τον κλάδο. Η ανάλυση των εφοδιαστικών αλυσίδων, των προμήθειων των κρουαζιερόπλοιων και η δημιουργία προϋποθέσεων και εργαλείων συμμέτοχης των τοπικών αγορών στον εφοδιασμό́ αποτελεί́ βασικό́ στόχο ενίσχυσης της κρουαζιέρας και ένα αντικείμενο που μέχρι σήμερα δεν είχε τύχει προσοχής.

Σε Ελλάδα και Κύπρο η συμβολή́ της Κρουαζιέρας στις τοπικές οικονομίες είναι συγκριτικά́ περιορισμένη. Κοινή́ πρόκληση και ταυτόχρονα στόχος της Πράξης είναι η συμβολή́ αυτή́ να αυξηθεί́ σημαντικά́, προσεγγίζοντας τον Ευρωπαϊκό́ μέσο όρο. Στο ΝΑΥΣ θα αναλυθούν οι εφοδιαστικές αλυσίδες της Κρουαζιέρας και θα αναπτυχθεί́ πλατφόρμα υποστήριξης της διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών και αγορών (e-Marketplace).

Η πλατφόρμα θα παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής προσφορών μεταξύ́ ναυτιλιακών εταιρειών κρουαζιέρας, τοπικών παραγωγών και εφοδιαστών, ιδιαιτέρα για προϊόντα τα οποία οι ναυτιλιακές εταιρείες κρουαζιέρας εφοδιάζονται τοπικά́, ενώ́ θα επικοινωνεί με τα συστήματα Μοναδικών Ηλεκτρονικών Θυρίδων των δύο χώρων, τα πληροφοριακά́ συστήματα παραγγελιών/διαχείρισης αποθεμάτων των εταιρειών κρουαζιέρας και των τοπικών πρακτόρων τους και τα πληροφοριακά́ συστήματα των παραγωγών και εφοδιαστών.

Η προσέγγιση αυτή́ για πρώτη φορά́ υιοθετείται στον κλάδο της Κρουαζιέρας και έχει σκοπό́ να συνδυάσει την παρακολούθηση της ναυτιλιακής πλευράς της δραστηριότητας κρουαζιερόπλοιων με τις τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες, αλλά́ και τις συνθήκες εξυπηρέτησης στους λιμένες κρουαζιέρας, αξιοποιώντας τις πληροφορίες για το χρονικό́ περιθώριο εξυπηρέτησης εφοδιασμού́ των πλοίων με θετικές συνέπειες για τις σχετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Παράλληλα, μέσω των ανοικτών πληροφοριών της πλατφόρμας, δίνεται η δυνατότητα εμπορικής προώθησης των τοπικών προϊόντων που αφορούν τους επιβάτες – επισκέπτες.

Οι εκροές που θα προκύψουν από́ τις δράσεις του ΝΑΥΣ αφορούν σε:

  • Μελέτη δικτύων κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, με έμφαση σε Ελλάδα και Κύπρο
  • Ανάλυση των εφοδιαστικών αλυσίδων κρουαζιέρας και του ρόλου που μπορούν να παίξουν οι Ναυτιλιακές πληροφορίες
  • Πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών και αγορών (e-Marketplace)
  • Δια λειτουργικό́ σύστημα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης της εξυπηρέτησης των εφοδιαστικών αλυσίδων της κρουαζιέρας
  • Πιλοτική́ εφαρμογή́ του συστήματος
  • Ανάλυση της αγοράς λειτουργίας του συστήματος.

Η προσέγγιση αυτή́ για πρώτη φορά́ υιοθετείται στον κλάδο της Κρουαζιέρας και έχει σκοπό́ να συνδυάσει την παρακολούθηση της ναυτιλιακής πλευράς της δραστηριότητας κρουαζιερόπλοιων με τις τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες, αλλά́ και τις συνθήκες εξυπηρέτησης στους λιμένες κρουαζιέρας, αξιοποιώντας τις πληροφορίες για το χρονικό́ περιθώριο εξυπηρέτησης εφοδιασμού́ των πλοίων με θετικές συνέπειες για τις σχετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Παράλληλα, μέσω των ανοικτών πληροφοριών της πλατφόρμας, δίνεται η δυνατότητα εμπορικής προώθησης των τοπικών προϊόντων που αφορούν τους επιβάτες-επισκέπτες.

- Διαφήμιση -

Βασική́ πρόκληση της Πράξης είναι η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων διαχείρισης των λιμένων με παροχή́ καινοτόμων υπηρεσιών διαχείρισης, υποστήριξής και εξυπηρέτησης των εφοδιαστικών αλυσίδων της κρουαζιέρας αναλύοντας τις ανάγκες των διάφορων εμπλεκομένων και πιο συγκεκριμένα, των λιμένων, των παραγωγών/προμηθευτών και των εταιρειών κρουαζιερόπλοιων.

Ο 1ος αντιπρόεδρος του ΕΒΕΔ και εκτελεστικός γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Νίκος Παπασταματίου, εισηγήθηκε στην ημερίδα την δράση ‘’Aegean cuisine’’, την οποία σύνδεσε με την πλατφόρμα τροφοδοσίας της κρουαζιέρας. Οι ερωτήσεις που απαντήθηκαν, πιστοποίησαν την πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία.

Ο Χρήστος Μπάρδος δήλωσε:

«Μετέφερα τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, ο οποίος αντιμετωπίζει την πανδημία του covid-19, όχι σαν δικαιολογία, αλλά σαν πρόκληση. Η συμμετοχή και τα παραδοτέα των συνέδρων και ερευνητών, στην ημερίδα, ακριβώς αυτό δηλώνουν. Το μήνυμα της συνέχισης της καθημερινότητας κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες, είναι ορατό και οφείλετε στους συνεργάτες μου, που χειρίζονται το πρόγραμμα. Αυτούς που δεν τους πτόησαν τα υγειονομικά πρωτόκολλά και επιτελέσαν το καθήκον τους στο έπακρο.

Δύο λέξεις περιγράφουν πλήρως το πρόγραμμα: αναβάθμιση και ποιότητα. Ξεκολλάμε επιτέλους από την σφαίρα της μιζέριας και δημιουργούμε πρότυπα.

Η πατρίδα της υπερηφάνειας επιστρέφει».

- Διαφήμιση -

Στο περιθώριο της ημερίδας ο Χρήστος Μπάρδος είχε συνομιλία με τον υφυπουργό Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα του έργου.

 

Το Γραφείο Τύπου

- Διαφήμιση -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Διαβάστε ακόμη στο rhodes.com.gr

Σχετικά άρθρα