Λόγω του πολυνησιωτικού χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου η ενίσχυση της Φοιτητικής Μέριμνας όλων των φοιτητών/τριών προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητά τους να ξεκινήσουν, συνεχίσουν ή/και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους είναι στρατηγικής σημασίας. Οι διαθέσιμοι πόροι από τον τακτικό προϋπολογισμό δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψη των επιτακτικών αναγκών του Ιδρύματος, γι αυτό σημαντικός αριθμός φοιτητών/τριών αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους λόγω της οικονομικής κρίσης.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής υποβλήθηκε πρόταση ενίσχυσης των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας (σίτισης-στέγασης) για όλους τους/τις φοιτητές/τριες του Ιδρύματος που εντάσσονται στις κατά το νόμο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατέθεσε πρόταση προς τις Διαχειριστικές Αρχές Βορείου κ Νοτίου Αιγαίου για την ενίσχυση μέσω του νέου ΕΣΠΑ (2014-20) των κοινωνικά ευπαθών ομάδων ενεργών φοιτητών α’, β και γ’ κύκλου σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες). Ειδικότερα η ενίσχυση θα αφορά στους φοιτητές ΑΜΕΑ, πολύτεκνους, άνεργους, απορφανισθέντες κ.ά. σε παροχή υπηρεσιών σίτισης στις φοιτητικές λέσχες καθώς και στέγασης σε ενοικιαζόμενα δωμάτια ή χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στα νησιά του Αιγαίου που έχει Πανεπιστημιακή μονάδα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη, Λήμνο, Χίο, Σάμο, Σύρο και Ρόδο). Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου για τα επόμενα έξι ακαδημαϊκά έτη (2014-2020) ανέρχεται στα 8.562.675 €
Η ενδεχόμενη χρηματοδότηση της πρότασης αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας προς τους/τις φοιτητές/τριες του Ιδρύματος.