Στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου».

Σκοπός του ΠΜΣ «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου» είναι η ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στη Γλωσσολογία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με βάση τα πορίσματα της σύγχρονης επιστήμης σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, στοχεύει στην προώθηση της διεπιστημονικής συζήτησης σε γλωσσικά θέματα που σχετίζονται με την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, στη δημιουργική αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού του Τμήματος, στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης που θα συνδυάζει θεωρητικό υπόβαθρο και ανάπτυξη δεξιοτήτων για βελτιστοποίηση των επαγγελματικών ικανοτήτων των αποφοίτων και τέλος στην ανάπτυξη, καλλιέργεια και εμβάθυνση του επιστημονικού διαλόγου με ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής όπου θεραπεύονται συναφείς πειθαρχίες.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σχολών, Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Πολιτικών, Πολιτισμικών Επιστημών, Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Το πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν: α) διά ζώσης μαθήματα/συναντήσεις, η παρουσία στα οποία είναι υποχρεωτική, και β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση. Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.800€. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε 3 δόσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 19/09/2014, ώρα 15:00. Για το αναλυτικό πρόγραμμα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.rhodes.aegean.gr/tms/ .

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 22410 99317 & 22410 99348 (10-12 π.μ.). Email: Rhodes_PMS_Ling@aegean.gr

Η επιστημονικά υπεύθυνη
Ελένη Καραντζόλα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας