Όπως σας ενηµερώσαµε ήδη, το ΙΘ΄ Πολιτιστικό Συµπόσιο της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών ∆ωδεκανήσου προγραµµατίστηκε για το τετραήµερο 2-5 Ιουλίου 2015 και ανακοινώθηκε από τη προηγούμενη εβδομάδα το σχετικό Πρόγραµµα Εργασιών. Ακολούθησε, όµως, η αναγγελία από την Κυβέρνηση του ∆ηµοψηφίσµατος για την Κυριακή, 5 Ιουλίου 2015, ηµεροµηνία που συµπίπτει µε το Συµπόσιο.

Η νέα αυτή κατάσταση δηµιουργεί σοβαρά και ανυπέρβλητα προβλήµατα στη διεξαγωγή του Συµποσίου µας.

Ειδικότερα, οι εισηγητές µας που δεν κατοικούν στη Ρόδο και ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα σε άλλους τόπους δεν είναι εύκολο να έλθουν εκείνες τις ηµέρες, ενώ πολλοί από τους κατοικούντες στη Ρόδο ασκούν αλλού το εκλογικό τους δικαίωµα, όπου πρέπει να µεταβούν, και δεν µπορούν να παραστούν στο Συµπόσιο.

Παράλληλα το όλο προεκλογικό κλίµα, όπως είναι γνωστό, δεν ευνοεί ένα επιστηµονικό συνέδριο.

Για τους παραπάνω λόγους το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Στέγης, αφού ζήτησε και τη γνώµη πολλών από τους εισηγητές, αποφάσισε να αναβάλει το Συµπόσιο για ευνοϊκότερη εποχή (πιθανότατα κατά το προσεχές Φθινόπωρο) και σε ηµεροµηνία που θα καθοριστεί και θα σας ανακοινωθεί έγκαιρα.