Οι μαθητές του τμήματος Β2 του 10ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, «πρωταθλητές» πανελλαδικά (184.985 συσκευασίες) στις Μεγάλες Γιορτές Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης 2016 σε 18 Δήμους, επισκέφθηκαν για 5 ημέρες τη Ρόδο, όπου και πραγματοποίησαν σημαντική περιβαλλοντική δράση σε συνεργασία με το Δήμο Ρόδου.

Παρουσία του κ. Μιχάλη Παλαιολόγου, Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου, βρέθηκαν την παραλία “Έλλη”, όπου και πραγματοποίησαν σημαντική περιβαλλοντική δράση.  Με την υποστήριξη του Δήμου Ρόδου και τη συμμετοχή των μαθητών, συλλέχθησαν μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών και απομακρύνθηκαν από την ακτή.

Το ταξίδι στη Ρόδο αποτέλεσε το έπαθλο για το πρώτο πανελλαδικά σχολικό τμήμα στις Μεγάλες Γιορτές Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης 2016. Μάλιστα, εκτός από το τουριστικό ενδιαφέρον που διαθέτει, η Ρόδος επιλέχθηκε ως προορισμός, καθώς ανέδειξε το δεύτερο νικητή του διαγωνισμού, το σχολικό τμήμα Δ1 του Δημοτικού Σχολείου “Ροδίων Παιδεία” (146.031 συσκευασίες).

Υπενθύμιση της Διεύθυνσης  Καθαριότητας για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.   

Με αφορμή τα όσα φιλοξενήθηκαν πρόσφατα σε μερίδα  ηλεκτρονικού Τύπου, η  Διεύθυνση Καθαριότητας γνωστοποιεί το άρθρο 12 του Κανονισμού , το οποίο προβλέπει   πως για τα ξενοδοχεία, τις υπεραγορές και τα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που παράγουν μεγάλο όγκο αποβλήτων,  τα έξοδα αγοράς κάδων αποτελούν   μέρος των υποχρεώσεων τους.

Αναλυτικά το άρθρο 12 του Κανονισμού Καθαριότητας.

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ, ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΟΓΚΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Τα ξενοδοχεία, οι υπεραγορές (super markets), τα εστιατόρια, τα κρεοπωλεία, τα ιχθυοπωλεία, τα οπωροπωλεία καθώς και όσες κατηγορίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που κατά την κρίση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είτε παράγουν υπερβολικά μεγάλες ποσότητες αστικών στερεών αποβλήτων, είτε τα απόβλητά τους λόγω σύνθεσης, είδους, ή και ποιότητας διαφέρουν από τα υπόλοιπα αστικά στερεά απόβλητα, έχουν την υποχρέωση της προσωρινής αποθήκευσης τους με ευθύνη και δαπάνη τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ και τους όρους του παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα, οφείλουν να συσκευάζουν τα απόβλητα τους μέσα σε στεγανές σακούλες ερμητικά κλειστές και να τις τοποθετούν μέσα σε κάδους ιδιοκτησίας τους. Οι κάδοι πρέπει να είναι επαρκείς για την παραγόμενη ποσότητα των αποβλήτων αυτών, να φυλάσσονται σε ιδιόκτητο χώρο της επιχείρησης και να τοποθετούνται με ευθύνη της σε κατάλληλο σημείο που θα υποδείξει η Δνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ώστε να είναι εφικτή η μηχανική αποκομιδή τους, πριν την ώρα διέλευσης του συνεργείου αποκομιδής. Τα εκτός σχεδίου πόλεως ξενοδοχεία επιπλέον, οφείλουν να διαθέτουν ψυγείο απορριμμάτων. Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 500 €.