Αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο νέος νόμος 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 31 Οκτωβρίου 2016  και αποσκοπεί στη δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως μορφή εναλλακτικής οργάνωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων, την διάχυσή της σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και στην στήριξη της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Κοινή εκτίμηση είναι ότι ο νέος νόμος διαμορφώνει ευνοϊκό περιβάλλον στην θεσμική συνεργασία κοινωνικών εταίρων και κοινωνικών φορέων με την αυτοδιοίκηση. Σε αυτή τη βάση, αποφασίστηκε να υπάρξει μεταξύ Περιφέρειας και Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες μια περίοδος προετοιμασίας, ώστε στο ξεκίνημα του νέου έτους να έχει συμφωνηθεί και αποτυπωθεί διοικητικά, το νέο πλαίσιο συνεργασίας, με σκοπό την υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών στήριξης της ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας των ΑμεΑ.

Στην διάρκεια της συνάντησης έγινε γενικότερη συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ στην καθημερινότητά τους, στις πρωτοβουλίες που ο Σύλλογος  έχει αναπτύξει και χρήζουν υποστήριξης, μέρος των οποίων είναι και η προσέλκυση τουριστών με αναπηρίες και οι παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες, μέσω της βελτίωσης της προσβασιμότητας.

Ο κ. Χατζημάρκος δήλωσε από μέρους του ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στέκεται αρωγός στις προσπάθειες που καταβάλει ο Σύλλογος και πως η στήριξη αυτή θα αποτυπωθεί και διοικητικά στις αρχές του 2017, με την από κοινού αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το νέο θεσμικό πλαίσιο.