Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» η Πράξη «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου», συνολικού προϋπολογισμού 605.906,000 €.

Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπονται εργασίες αναβάθμισης της κοιλάδας, ενός σπάνιου βιότοπου, από τα πλέον φημισμένα αξιοθέατα της Ρόδου, καθώς και δράσεις διατήρησης του οικοσυστήματος των πεταλούδων.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

 • Συντήρηση υφιστάμενων ξύλινων περιφράξεων και κατασκευή νέων
 • Καθαρισμός του ρέματος που διέρχεται την Κοιλάδα
 • Κοπή και απομάκρυνση ξεραμένων και προσβεβλημένων από αρρώστιες δένδρων
 • Καθαρισμός και στεγανοποίηση δύο υφιστάμενων κλειστών δεξαμενών πυρασφαλείας
 • Καθαρισμός και στεγανοποίηση υφιστάμενης δεξαμενής ανακύκλωσης νερού
 • Νέος ξύλινος οικίσκος αντλιοστασίου
 • Τρεις νέοι ξύλινοι οικίσκοι – παρατηρητήρια
 • Νέες πληροφοριακές πινακίδες ,ξύλινα παγκάκια και κάδοι απορριμμάτων
 • Διάνοιξη, καθαρισμός, στερέωση και περίφραξη ανενεργών μονοπατιών
 • Σταθεροποίηση πρανών εντός της Κοιλάδας με ξυλοφράγματα
 • Νέα μεταλλική περίφραξη περιμετρικά της Κοιλάδας για την αντικατάσταση της υφισταμένης
 • Ολοκληρωμένα συστήματα πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας και άρδευσης.

Όσον αφορά την διατήρηση του οικοσυστήματος προβλέπονται:

 • Η αναδασωμένη εικόνα της Κοιλάδας των Πεταλούδων και νέοι φυτωριακοί χώροι
 • Διαμόρφωση του χώρου εκτροφής των βοηθητικών χώρων παταμονής και των πεδίων ελλιμενισμού της πεταλούδας
 • Πλήρης σημειοχειμική διερεύνηση των πτητικών τόσο των κυρίαρχων ειδών όσο και των σημειοχημικών της πεταλούδας
 • Ειδικός ιστότοπος στο Διαδίκτυο, στο οποίο θα αναρτηθούν η αναδασωμένη εικόνα της κοιλάδας και εκπαιδευτικό υλικό από τις δράσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του έργου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 605.906,000 €. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ανέρχεται σε 516.606,00 € και 89.300 € από ίδια δημ. συμμετοχή.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 14/09/2018 και λήξης 12/11/2021.