Στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Ανάπτυξη Συστήματος Ελέγχου Διαρροών και Διαχείρισης Δικτύου Ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Λίνδου Ρόδου» ποσού ύψους 1.313.400,00 ευρώ.

Σύμφωνα με την πρόταση και την πλήρη μελέτη που κατατέθηκε από τη ΔΕΥΑΡ η Δημοτική Ενότητα Λίνδου παρουσιάζει έντονη τουριστική υποδομή και κίνηση με συνέπεια την τεράστια αύξηση της ζήτησης σε πόσιμο νερό κατά τους θερινούς μήνες όπου η βροχόπτωση είναι σχεδόν μηδενική. Έτσι η περίοδος αιχμής ταυτίζεται με την περίοδο όπου οι διαθέσιμοι πόροι είναι λιγοστοί. Καθίσταται αναγκαία συνεπώς η ορθολογική διαχείριση της άντλησης και της διάθεσης του πόσιμου νερού, η συστηματική καταγραφή της ποσότητας αλλά και της ποιότητας του αντλούμενου νερού, ώστε να μην οδηγούμαστε σε καταστάσεις έλλειψης ή ακαταλληλότητας του νερού. Με τη λειτουργία του συγκεκριμένου συστήματος επιδιώκεται η περιστολή των ετήσιων απωλειών πόσιμου ύδατος και της συνολικής κατανάλωσης στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου, μέσω της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των διαρροών και της αποφυγής υπερχειλίσεων, ο έγκαιρος εντοπισμός της προέλευσης των απωλειών πόσιμου ύδατος, η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των αντλιοστασίων και των γεωτρήσεων, η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και προγραμματισμό της λειτουργίας του δικτύου. Η λειτουργία του Συστήματος στην Δημοτική Ενότητα Λίνδου θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού απωλειών κατά τουλάχιστον 80%. Η περίοδος υλοποίησης του έργου θα είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου και υπεύθυνος πράξης ο Διευθυντής Λειτουργιάς και Συντήρησης Εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΡ κ. Παναγιώτης Καραβόλιας.Α

Ο Πρόεδρος Δ.Σ ΔΕΥΑΡ

Αλέξανδρος Μανωλάκης