ΑρχικήΡόδοςΔωδεκάνησαΑπονομή του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus 2014-2020 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Απονομή του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus 2014-2020 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχετικά άρθρα

Η απονομή του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου σηματοδοτεί μια νέα περίοδο σημαντικών ευκαιριών και εξωστρέφειας για την περίοδο 2014_2020. Ο Χάρτης Erasmus καθορίζει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας, τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει στο πλαίσιο του Erasmus+ ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

 (http://eacea.ec.europa.eu/funding/2014/call_he_charter_en.php).

Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Αντικαθιστά πολλά υφιστάμενα προγράμματα της ΕΕ που καλύπτουν όλους τους τομείς της εκπαίδευσης: το πρόγραμμα διά βίου μάθησης – Erasmus (τριτοβάθμια εκπαίδευση), Leonardo da Vinci (επαγγελματική εκπαίδευση), Comenius (σχολική εκπαίδευση), Grundtvig (εκπαίδευση ενηλίκων), «Νεολαία σε δράση» και πέντε διεθνή προγράμματα (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα συνεργασίας με βιομηχανικές χώρες). Για πρώτη φορά, το Erasmus+ θα προσφέρει επίσης στήριξη της ΕΕ για τον αθλητισμό, ιδίως σε τοπικό επίπεδο.

Ο χαρακτήρας του νέου προγράμματος είναι πιο φιλόδοξος και στρατηγικός,  στοχεύει στην ποιότητα στην κινητικότητα, ενώ διατηρούνται παράλληλα οι κύριοι στόχοι, που αφορούν τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Το Erasmus+ θα αναπτύξει συνέργειες ανάμεσα σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης καθώς και τον κόσμο της εργασίας. Η ύπαρξη ενός ενιαίου προγράμματος συνεπάγεται απλούστερους κανόνες και διαδικασίες εφαρμογής, ενώ αποφεύγεται ο κατακερματισμός και οι επικαλύψεις.

Το Πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε 3 πυλώνες:

1ος πυλώνας: Ατομική κινητικότητα σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

1. Περίοδος κινητικότητας – Διεύρυνση κινητικότητας προς και από χώρες εκτός ΕΕ.

2. Κινητικότητα με σκοπό την απόκτηση κοινού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, εταιρική σχέση μεταξύ Ιδρυμάτων της ΕΕ με Ιδρύματα εκτός ΕΕ, με σκοπό την προσέλκυση υψηλού επιπέδου φοιτητών.

3. Φοιτητικά δάνεια για την ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών για σπουδές στην Ευρώπη.

2ος πυλώνας: Συνεργασία με σκοπό την καινοτομία

1. Στρατηγικές εταιρικές συνεργασίες, πιο εντατική συνεργασία μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

2. Συνεργασίες γνώσης- Δομικές συνεργασίες μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και επιχειρήσεων.

3. Υποστήριξη για συνεργασία με τις γείτονες χώρες εταιρικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και γειτονικών χωρών + κινητικότητα.

4. Υπόλοιπος κόσμος: συνεργασία μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην ΕΕ, Ασία, Λατινική Αμερική και Αφρική/ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ενίσχυση της καινοτομίας.

3ος πυλώνας: Υποστήριξη πολιτικών για την Ανώτατη Εκπαίδευση

1. Υποστήριξη ανοικτής μεθόδου συντονισμού. Ατζέντα εκσυγχρονισμού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Διαδικασία της Bologna.

2. Ενίσχυση ανάπτυξης και εφαρμογής εργαλείων διαφάνειας και ευρύτερων δικτύων στην ΕΕ.

3. Υποστήριξη διαλόγου με τρίτες χώρες για θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής.

 πληροφορίες: 22510 36118

Απάντηση

Από το shop μας

Πρόσφατα άρθρα