ΑρχικήΡόδοςΟρισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, με δικαίωμα υπογραφής

Σχετικά άρθρα

Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, με δικαίωμα υπογραφής

Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ Α’/114/8-6-2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και κυρίως του άρθρου 88
2.    Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2)    Τις διατάξεις του Νόμου 4018/2011 (ΦΕΚ Α’/215/30-9-2011)
3)    Τις διατάξεις του Νόμου 4051/2012 (ΦΕΚ Α’/40/29-2-2012),
4)    Τις διατάξεις του Νόμου 4071/11-4-2012 (ΦΕΚ Α’/85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση».
5)    Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’/256/31-12-2012).
6)    Τη με αρ. 68/8-1-2013 απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού και ανάθεση αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων.
7)    Τη με αρ. 69/8-1-2013 απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, με δικαίωμα υπογραφής
8)    Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Ορίζουμε ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο με δικαίωμα υπογραφής, τον κ. Βασίλειο ΚΑΡΝΑΒΑ του Εμμανουήλ και του μεταβιβάζουμε την άσκηση των παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, χωρίς να δικαιούται περαιτέρω αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, για την υπογραφή εγγράφων υπηρεσιών των αντίστοιχων παρακάτω τομέων:
Α) Υπογραφής εγγράφων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, περιλαμβανομένων και των θεμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Β) Υπογραφής εγγράφων του τμήματος Αξιοποίησης-Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ

Απάντηση

Από το shop μας

Πρόσφατα άρθρα