ΑρχικήΡόδοςΠολιτισμός33η Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου

33η Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου

Η Οργανωτική Επιτροπή, που έχει συσταθεί με την με αρ. 4.114_10/958/7-4-2022 απόφαση
της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής διοργανώνει στη Λέσβο
από 6 έως 16 Οκτωβρίου 2022 την 33η Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου

Στόχοι της Συνάντησης και βασικές προτεραιότητες της είναι:

1. Η υποστήριξη και η ανάπτυξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και παραγωγής
από πλευράς των ερασιτεχνικών θιάσων της νησιωτικής Ελλάδας.
2. Η υποστήριξη του έργου νέων ερασιτεχνών καλλιτεχνών και η ενίσχυση νέων
ερασιτεχνικών καλλιτεχνικών ρευμάτων.
3. Η διαφύλαξη της πολιτισμικής ταυτότητας.
4. Η ανάπτυξη του κοινού και η διάχυση των πολιτιστικών αγαθών μεταξύ των πολιτών του
νησιωτικού χώρου.
5. Η ανάπτυξη δράσεων στην Περιφέρεια με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής του
νησιωτικού χώρου και η συμβολή στην αποδοχή της διαφορετικότητας.
6. Ο καλώς εννοούμενος συναγωνισμός μεταξύ των θεατρικών ομάδων, ευνοώντας την
ποιοτική εξέλιξη του ερασιτεχνικού θεάτρου στο Αιγαίο.
7. Η προαγωγή της ισότητας στην πρόσβαση, στη συμμετοχή και στην εξοικείωση με το
σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι, με έμφαση στους νέους, στις ευπαθείς και ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες, καθώς και στα ειδικά κοινά.
8. Η ενδυνάμωση της γνώσης για ένα ακόμα πιο βιώσιμο περιβάλλον, μέσα από υπεύθυνες
κοινωνικά δράσεις.

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ερασιτεχνικοί θίασοι που κατά το παρελθόν και μέχρι την
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών παρουσίασαν θεατρικό έργο. Συγκεκριμένα:
1.1 Οι ερασιτεχνικοί θίασοι (οι νομοτύπως ενταγμένοι σε αναγνωρισμένα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα πολιτιστικά Σωματεία Ι.Δ., ή Αστικές Εταιρείες, ή και θεατρικά σχήματα που
τελούν υπό το καθεστώς Ν.Π.Δ.Δ.), που εδρεύουν στους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου,
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και παρουσιάζουν ενεργό θεατρική δράση.
Α. Τα πρωτοεμφανιζόμενα στη «Συνάντηση» θεατρικά σχήματα να έχουν ανεβάσει
τουλάχιστον δύο παραστάσεις την τριετία 2019 έως και 2021.
Β. Τα λοιπά θεατρικά σχήματα, εκείνα που έχουν τουλάχιστον τρεις (3) συμμετοχές στις
Συναντήσεις Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου, να έχουν ανεβάσει τουλάχιστον μία (1)
παράσταση την τετραετία 2018 έως και 2021.
Γ. Θεατρικά σχήματα Ιονίων Νήσων, Κύπρο, Κρήτη κ.ά. μετά από σχετική πρόσκληση της
Οργανωτικής Επιτροπής.
1.2 Το θεατρικό έργο δεν πρέπει να έχει παρουσιαστεί από την ίδια θεατρική ομάδα στις
τελευταίες δέκα Συναντήσεις. Επίσης το θεατρικό έργο δεν πρέπει να έχει παρουσιαστεί
στις τελευταίες δύο Συναντήσεις από οποιαδήποτε ομάδα.
1.3 Οι συντελεστές της παράστασης να είναι κατά 80% ερασιτέχνες.
1.4 Οι σύλλογοι – μέλη της Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου (Ο.Ε.Θ.Α.), που για
οποιονδήποτε λόγο δεν θα συμμετάσχουν στη Συνάντηση, καθώς και αυτοί που τυχόν θα
αποκλεισθούν, μπορούν να στείλουν έως δύο (2) εκπροσώπους για να παρακολουθήσουν
τις εκδηλώσεις. (Σημείωση: κάθε θεατρική ομάδα που στέλνει αντιπροσώπους, δικαιούται
ΕΝΑ δωμάτιο για 5 μέρες. Αν πρόκειται για άτομα διαφορετικού φύλου, θα συγκατοικήσουν με άτομο άλλης ομάδας).
1.5 Η Συνάντηση δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα.

2. Οι ενδιαφερόμενες θεατρικές ομάδες, πρέπει να υποβάλουν στην Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι και την17η Αυγούστου (η καταληκτική ημερομηνία είναι της παραλαβής της αίτησης συμμετοχής και όχι αποστολής αυτής) στον Πρόεδρο. της ΟΕΘΑ (Στέλιο Μάρκου, Αγγελίνα 9, Σάμος 83100, τηλέφωνο 6978154158) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
2.1 Την αίτηση συμμετοχής, (συμπλήρωση συνημμένου εντύπου) με σφραγίδα και τη
νόμιμη υπογραφή του Συλλόγου (ή αστικής εταιρείας, ή του Ν.Π.Δ.Δ. που καλύπτει την
ομάδα)
2.2 Το πρακτικό της τελευταίας συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα θεατρικά
σχήματα που υπάγονται σε νομικό καθεστώς ΝΠΔΔ θα στείλουν απόφαση – έγκριση του
ΝΠΔΔ για τη συμμετοχή του θεατρικού τμήματος στη Συνάντηση.
2.3 Αναλυτικό ιστορικό δραστηριοτήτων του θιάσου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα,
καθώς και τα θεατρικά έργα που έχει παρουσιάσει την τετραετία από 2018 έως 2021
συνοδευόμενα από προγράμματα, δημοσιεύματα, κριτικές και λοιπό έντυπο υλικό.
2.4 Αντίγραφο καταστατικού, ή εταιρικού, ή απόφασης του ΝΠΔΔ για το νομότυπο του
θεατρικού σχήματος.
(*) Οι όροι 2.2, 2.3 και 2.4 ισχύουν ΜΟΝΟ για τα πρωτοεμφανιζόμενα στη Συνάντηση
θεατρικά σχήματα.
2.5 Το πλήρες κείμενο του έργου, Έλληνα ή ξένου συγγραφέα.
2.6 Το πρόγραμμα της παράστασης, δημοσιεύματα στον Τύπο καθώς και το αντίτυπο DVD
με μαγνητοσκοπημένη την παράσταση ή πρόβα σε προχωρημένο στάδιο.
2.7 Δύο αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες (σε καλή ανάλυση) και σύντομο κείμενο για την
παράσταση καθώς και τους συντελεστές της για να δημοσιευτούν στο πρόγραμμα της
Συνάντησης, σε περίπτωση επιλογής του σχήματος. (Τα στοιχεία αυτά να σταλούν μόνο
σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση dvamvak@gmail.com).
2.8 Τις προδιαγραφές της σκηνής που απαιτούνται για την παράσταση (ελάχιστο μήκος –
πλάτος – ύψος), καθώς και οποιοδήποτε άλλο τεχνικό χαρακτηριστικό απαιτείται.
2.9 Τη διάρκεια της παράστασης.

3. Η Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου αναλαμβάνει τη διοργάνωση της 33ης
Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου, καθώς και την επιλογή των θιάσων που θα
συμμετάσχουν, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4.114_10/958/7-4-2022 απόφαση της Γενικής
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Η διοργάνωση που αποτελεί θεσμική
διοργάνωση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους Δήμους
Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. H επιλογή των θιάσων θα
γίνει με τα κριτήρια της παραπάνω απόφασης και το πρόγραμμα θα εγκριθεί τελικά από την
Οργανωτική Επιτροπή, που έχει συσταθεί με την με αρ 4.114_10/958/7-4-2022 απόφαση.

4. Οι δαπάνες που καλύπτονται για τους συμμετέχοντες είναι:
4.1 Τα έξοδα διανυκτέρευσης με ημιδιατροφή μέχρι 13 ατόμων (διανομή έργου συν 5
συντελεστές) από κάθε θεατρική ομάδα που συμμετέχει και για τις ημέρες παραμονής
τους στη Συνάντηση, με ανώτατο όριο τις πέντε (5) ημέρες επί δεκατρία (13) άτομα,
δηλαδή 65 διανυκτερεύσεις. Σε περίπτωση που οι συντελεστές ενός θιάσου υπερβαίνουν
τα 13 άτομα, τότε επιτρέπεται ο συμψηφισμός των διανυκτερεύσεων μεταξύ των μελών
του θεατρικού σχήματος, με ανώτατο όριο πάντοτε τις 65 διανυκτερεύσεις. (Σε
περιπτώσεις μικρού αριθμού συντελεστών παράστασης π.χ. 3 ηθοποιοί συν 5
συντελεστές, σύνολο ατόμων δικαιούμενων φιλοξενίας 8, ο συμψηφισμός θα γίνεται
πάλι για 5 ημέρες επί τον αριθμό αυτό, δηλ. 8*5=40 διανυκτερεύσεις).
Για τυχόν επιπλέον άτομα (συντελεστές ή συνοδούς), οι δαπάνες επιβαρύνουν εξ’
ολοκλήρου την κάθε μία θεατρική ομάδα.
Τα έξοδα διανυκτέρευσης και ημιδιατροφής των συντελεστών των εκδηλώσεων που θα
πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της συνάντησης (αφιερώματα, κοινή παράσταση,
εκθέσεις, σεμινάρια κλπ) καλύπτονται με όριο τις 5 διανυκτερεύσεις κατ’ άτομο.
4.2 Τα έξοδα μετακίνησης των συντελεστών της παράστασης θα καταβληθούν από τις
ομάδες (εισιτήρια, με ανώτατο όριο 13 ατόμων (*). Θα πληρωθεί το κόστος μετάβασης
από την έδρα της ομάδας στον τόπο πραγματοποίησης της Συνάντησης. Σε περίπτωση
συμμετοχής ομάδας εκτός Αιγαίου θα καλυφθεί το κόστος μετάβασης εντός Αιγαίου
(Πειραιάς- Λέσβος- Πειραιάς). Τα εισιτήρια κλείνονται με τη βοήθεια της Ο.Ε.Θ.Α. με τη
μέγιστη δυνατή έκπτωση (σε τετράκλινη καμπίνα για τις μακρινές διαδρομές). Σε όσους
δεν εξυπηρετούνται και προτιμήσουν άλλον τρόπο μετακίνησης (π.χ. αεροπλάνο ή
ταχύπλοο καταμαράν), καταβάλλεται το αντίτιμο του χαμηλότερου εισιτηρίου με την
έκπτωση, που έχει επιτευχθεί για τη συγκεκριμένη διαδρομή. Σε συνεννόηση με το Δ.Σ.
της ΟΕΘΑ μπορούν να δικαιολογηθούν τα εισιτήρια με ταχύπλοο, εφόσον αποδεικνύεται
πως η μετακίνηση με συμβατικό κοστίζει λόγω αύξησης διανυκτερεύσεων περισσότερο.
(*) Για τις ολιγοπρόσωπες παραστάσεις το ανώτατο όριο μειώνεται ανάλογα δηλ. οι
ηθοποιοί συν πέντε συντελεστές.
4.3 Τα έξοδα μεταφοράς των σκηνικών της παράστασης (ναύλους, φορτωτικές κλπ. (**). Η
συνολική δαπάνη που θα καταβληθεί για μεταφορά σκηνικών, δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα 500€, ανεξαρτήτως τρόπου μεταφοράς (Ι.Χ., Δ.Χ. φορτωτική κ.λ.π.)
(**) Οι τυχόν διανυκτερεύσεις των οδηγών φορτηγών περιλαμβάνονται στο ανώτατο
όριο διανυκτερεύσεων.
4.4 Τα έξοδα μετακίνησης των συντελεστών της παράστασης θα καταβληθούν από τις
ομάδες με την έκπτωση, που θα έχει επιτευχθεί με πρωτοβουλία της ΟΕΘΑ και θα
εξοφληθούν αρχικά μέχρι του ποσού της εγκεκριμένης πίστωσης. Σε περίπτωση που
υπάρχει υπέρβαση προϋπολογισμού, το υπόλοιπο ποσό των οδοιπορικών θα
επιβαρύνει τις ομάδες.

5. Η ΟΕΘΑ, κατά τις ημέρες της Συνάντησης, συγκροτεί «Επιτροπή Συζήτησης» για τις
θεατρικές παραστάσεις που παίχτηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Η παρουσία και η
συμμετοχή στις συζητήσεις όλων των ευρισκομένων, κατά την ημέρα εκείνη στη Συνάντηση,
μελών των θεατρικών ομάδων, κρίνεται απαραίτητη. Οι όποιες απόψεις, θέσεις, γνώμες και
εμπειρίες, μέσα από την εν λόγω συζήτηση, προφανώς θα συμβάλλουν στην πρόοδο του
ερασιτεχνικού θεάτρου στο νησιωτικό χώρο.
Εκδηλώσεις – εκτός των θεατρικών παραστάσεων των ομάδων – οι οποίες έχουν
προγραμματιστεί στα πλαίσια της Συνάντησης, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και τα
μέλη των θεατρικών καλούνται να συμμετέχουν σ’ αυτές.
Ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα της εποχής και τις δυνατότητες της οργάνωσης τα
θεατρικά σχήματα που είτε μετέχουν ή έχουν αποκλειστεί αυτής της προκήρυξης θα
μπορούν να παρουσιάσουν την παράστασή τους διαδικτυακά.

6. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται:
6.1 Να τηρήσουν τους όρους συμμετοχής, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά.
6.2 Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν έγκαιρα (το αργότερο μέχρι την 17η Αυγούστου
2022 το συνημμένο έντυπο-αίτηση:
α) στον Πρόεδρο της ΟΕΘΑ Στέλιο Μάρκου με e-mail στη διεύθυνση:
steliosemarkou@gmail.com
β) στη Γεν. Γραμματέα της ΟΕΘΑ Ελένη Τσιγιάννη με e-mail στη διεύθυνση:
aegeantheatre@gmail.com και
γ) στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με e-mail στη διεύθυνση
epol@ypai.gr
και παράλληλα τον φάκελο με τα λοιπά δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Στέλιος Μάρκου,
Αγγελίνα 9, Σάμος 83100, τηλέφωνο 6978154158
6.3 Οι θεατρικές ομάδες και τα μέλη των που θα συμμετάσχουν στη Συνάντηση
υποχρεούνται να τηρήσουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που τυχόν θα ισχύσουν κατά
την περίοδο της Συνάντησης, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους χώρους διαμονής και
στους χώρους δημοσίων θεαμάτων.

Η παραπάνω υποχρέωση της τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων αφορά και την
οργάνωση της Συνάντησης στο σύνολό της.

 

Μυτιλήνη 22 Ιουλίου 2022

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ

Απάντηση

Σχετικά άρθρα

Πρόσφατα άρθρα